• Εισαγωγή

  Not published to students
  Current
  Περιεχόμενο Θεωρητικές
  γνώσεις
  Δεξιότητες Ικανότητες
  Κατανόηση της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες

   Κύριες αρχές της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες

   Σημαντικές πρακτικές στη διδασκαλία που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες
  - Τι είναι η διδασκαλία που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες;
   - Ποια είναι τα οφέλη της;
   - Ποιες είναι οι αρχές της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες;
   - Σημαντικές στρατηγικές για την εφαρμογή της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες
  - Δυνατότητα χρήσης της CRT στην τάξη -Αναστοχασμός για τις πολιτισμικές γνώσεις - Δεκτικότητα ως προς νέες προσεγγίσεις μάθησης
   - Ανοιχτή διάθεση σε περιβάλλοντα με άτομα διαφορετικών ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων
   - Ευελιξία σκέψης
   - Αντίληψη άλλων οπτικών

  Ο πολιτισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που περιλαμβάνει τις μεταβαλλόμενες κοσμοθεωρίες, γνώσεις, αξίες, παραδόσεις, πεποιθήσεις, δυνατότητες, και κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις μιας ομάδας ανθρώπων, οι οποίες νοηματοδοτούν και επηρεάζουν τη ζωή και τις ενέργειές τους. Αυτό σημαίνει ότι ο πολιτισμός είναι κάτι πέρα από ορατά και απτά στοιχεία, όπως το φαγητό ή τα ρούχα, και συμπεριλαμβάνει συμπεριφορές, τρόπους επικοινωνίας και πεποιθήσεις που δεν παρατηρούνται άμεσα.

  Ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο μοιράζονται και μαθαίνουν ομάδες ανθρώπων που τους συνδέουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: η ιστορία, ο τόπος, η γλώσσα, η θρησκεία ή η κοινωνική τάξη. Παρόλα αυτά, είναι κάτι πολυεπίπεδο και δυναμικό, επομένως υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ ατόμων της ίδιας πολιτισμικής ομάδας.
  Η παρακάτω ενότητα εξηγεί τη σημασία και τη συνάφεια της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες με την εκπαίδευση. Επιπλέον, παρουσιάζονται σημαντικά σημεία για την εφαρμογή της στην πράξη.


  • Θέμα 1| Κατανόηση της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες

   Not published to students
   Current

   “First, an important reminder that the cultural differences among students
   are an asset, not a deficit.”
   (Αρχικά, μια σημαντική υπενθύμιση: οι πολιτισμικές διαφορές των μαθητών είναι προτέρημα, όχι ελάττωμα)

   -June E. Downing

   Τι είναι η διδασκαλία που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες;

   Η διδασκαλία που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες είναι μια παιδαγωγική μέθοδος η οποία αναγνωρίζει τη σημασία της συμπερίληψης των πολιτισμικών διαφορών των μαθητών σε όλες τις πτυχές της μάθησης.

   Η συγκεκριμένη στρατηγική χρησιμοποιεί τις πολιτισμικές γνώσεις, τις προηγούμενες εμπειρίες, τα πλαίσια αναφοράς και τα στυλ μάθησης εκπαιδευόμενων διαφορετικών εθνικοτήτων για να κάνει τη μάθηση πιο συμπεριληπτική και πιο αποτελεσματική.

   Οι εκπαιδευτές που αξιοποιούν στρατηγικές διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές ανάγκες εκτιμούν τους πολιτισμικούς και γλωσσικούς πόρους των εκπαιδευόμενων και αντιμετωπίζουν αυτές τις γνώσεις ως το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουν τη μάθηση και όχι ως ένα εμπόδιο στη μάθηση.  Αυτοί οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν αυτό το κεφάλαιο ως βάση για διδακτικές συνδέσεις που θα διευκολύνουν τη μάθηση και την ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων.  Ορισμένα σημαντικά στοιχεία είναι: η ένταξη της μητρικής γλώσσας στην τάξη, η κατανόηση της ιστορίας και του πολιτισμού, η συμμετοχή της οικογένειας και η κουλτούρα κοινότητας μέσα στην τάξη.

   Γιατί είναι σημαντική;

   Στην τάξη, μπορεί να προκύψουν προβλήματα όταν οι εκπαιδευτές δεν γνωρίζουν τις διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες των διάφορων εκπαιδευόμενων. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να μην προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν διαφορές και να μην συμπεριφερόμαστε σε όλους τους εκπαιδευόμενους με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως του πολιτισμού τους. Οι εκπαιδευτές χρειάζεται να υπερβούν την πολιτισμική τυφλότητα και να υιοθετήσουν τη διδασκαλία που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες.

   Οι πεποιθήσεις και οι συζητήσεις περί ελλείψεων για εκπαιδευόμενους από διάφορα πολιτισμικά και εθνικά υπόβαθρα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτές να νιώσουν απόγνωση, απογοήτευση ή θυμό. Αυτός ο τρόπος σκέψης εναποθέτει την ευθύνη της αλλαγής στους εκπαιδευόμενους και στις οικογένειές τους, επομένως εκτός του ελέγχου του εκπαιδευτή. Εμποδίζει τους εκπαιδευτές από το να γίνουν δυναμικοί φορείς αλλαγής στις ίδιες τους τις τάξεις.

   Οι τεχνικές της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες μπορούν να μειώσουν τη διαφορά ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες επιδόσεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα συνολικά επίπεδα επιδόσεων. Οι στρατηγικές της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη, όπως για παράδειγμα:

   Να ενισχύσουν το αίσθημα ταυτότητας των εκπαιδευόμενων: ενισχύουν τον αμοιβαίο σεβασμό για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τις εθνικότητες των εκπαιδευόμενων. Μια συμπεριληπτική στρατηγική διδασκαλίας βοηθά τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν διαφορετικές οπτικές, να εκτιμήσουν τα δυνατά σημεία των άλλων και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση.

   Να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην ύλη του μαθήματοςδίνουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν με υπερηφάνεια την κληρονομιά τους, τον πολιτισμό τους, τη θρησκεία τους και τις παραδόσεις τους. Επίσης, δίνουν στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτές ευκαιρίες να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν ιστορίες, σκέψεις, πεποιθήσεις και ιδέες από διάφορους πολιτισμούς.

   Να ενισχύσουν την ανάπτυξη: : Υποστηρίζουν την κριτική σκέψη και την ομαδική εργασία. Βελτιώνουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευόμενων, και μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.

   Κοινωνική σύνδεση: Προάγουν την ισότητα και τη συμπεριληπτικότητα στην τάξη, εξαλείφοντας τις φυλετικές και πολιτισμικές διακρίσεις και δίνοντας έμφαση στην ποικιλομορφία, βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να νιώθουν περισσότερο ότι τους εκτιμούν, αλλά και ότι είναι πιο ενδυναμωμένοι.

   Όταν οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν ότι έχουν ενταχθεί στην κοινωνία, νιώθουν ότι ανήκουν κάπου. Είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να αναπτύξουν μια σχέση με τον εκπαιδευτή. 

   Βοηθούν τα σχολεία να εκπληρώνουν τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, κατανοώντας ότι οι εκπαιδευόμενοι με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να αντιμετωπίζουν ασυνείδητες προκαταλήψεις λόγω της φυλής, του πολιτισμού ή της γλώσσας τους. Χρησιμοποιώντας τεχνικές που ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές ανάγκες, τα σχολεία είναι πιο πιθανό να κατανοήσουν καλύτερα και να υπηρετήσουν όλους τους εκπαιδευόμενους.

   • Θέμα 2 | Κύριες αρχές της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες

    Not published to students
    Current

    Χρησιμοποιήστε τις πολιτισμικές γνώσεις, τις οπτικές και τις δεξιότητες των εκπαιδευόμενων ως διδακτικό πόρο. Η ποικιλομορφία στην τάξη είναι ένα δυνατό σημείο από το οποίο μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι εκπαιδευόμενοι.

    -          Συγκεντρώστε και χρησιμοποιήστε τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των εκπαιδευόμενων όταν οργανώνετε το περιεχόμενο του προγράμματος μαθημάτων, επιλέγετε τις διδακτικές στρατηγικές και σχεδιάζετε το περιβάλλον της τάξης.

    -          Εξοικειωθείτε με τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τις γλώσσες των μαθητών σας.

    -          Μοιραστείτε τους νέους, διαφορετικούς πολιτισμούς με την υπόλοιπη τάξη, παρουσιάζοντας σημαντικές και πιο γενικές πληροφορίες για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και

    -          τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μαθημάτων.

    Δημιουργήστε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης, που να ευνοεί τη μάθηση και τη διδασκαλία που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες.

    • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δείξουν ότι ενδιαφέρονται και ότι δίνουν σημασία στην ποικιλομορφία, τον πολιτισμό και την εκπαιδευτική επιτυχία των μαθητών τους.
    • Θα πρέπει να δείξουν γνήσιο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό των εκπαιδευόμενων.

    • Να παρακολουθήσουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες στις οποίες αυτοί συμμετέχουν.

    • Να δώσουν προσεκτικά ανατροφοδότηση σε διαφορετικούς μαθητές, καθώς υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπιστούν με δυσπιστία ως προς τα κίνητρα της ανατροφοδότησης.

    Να ενεργοποιήσουν την αποφασιστικότητα των εκπαιδευόμενων. Να ενσωματώσουν μοτίβα αλληλεπίδρασης στα οποία περιλαμβάνονται και μπορούν να συμμετάσχουν επιτυχώς όλοι οι εκπαιδευόμενοι.

    • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα διαδραστικό στυλ διδασκαλίας, εστιάζοντας στη συζήτηση.

    • Να δώσουν στους εκπαιδευόμενους αυτονομία στη μάθηση.
    • Να προάγουν την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργατική μάθηση.

    Να συνδεθούν με τις οικογένειες.

    Η σύνδεση σχολείου και σπιτιού είναι καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων.

    Οι πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές και οι πολιτισμικά διαφορετικές οικογένειες συχνά νιώθουν αποσυνδεδεμένοι/ες από τα σχολεία λόγω της απουσίας προσωποποιημένων σχέσεων με τους εκπαιδευτές ή το σχολείο.

    • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δίνουν στους γονείς πρόσβαση στις πληροφορίες και ευκαιρίες ενίσχυσης της συμπερίληψής τους.

    •  Να αναπτύξουν θετικές αλληλεπιδράσεις με τις οικογένειες μέσω τακτικής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την οικογένεια κάθε μαθητή, με πληροφορίες για την πρόοδο των παιδιών τους.

    • Να βελτιώσουν τις συζητήσεις με τους γονείς πραγματοποιώντας περισσότερες συναντήσεις δια ζώσης με πολιτισμικά διαφορετικούς γονείς.

    Να συνδεθούν με τις κοινότητες.Οι εκπαιδευτές της διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες ανοίγουν την τάξη τους στην ευρύτερη κοινότητα. Με το να ακούνε με προσοχή τους μαθητές, τις οικογένειες και την κοινότητα μπορούν να προσαρμόσουν τις διδακτικές τεχνικές τους στους διαφορετικούς μαθητές.

    • Θέμα 3 | Σημαντικές πρακτικές στη διδασκαλία που ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές ανάγκες

     Not published to students
     Current

     Το να λαμβάνουμε υπόψη τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά αποτελεί σημαντικό και απαραίτητο χαρακτηριστικό στις αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Οι παρακάτω πρακτικές αναδεικνύουν πέντε σημαντικές στρατηγικές για το πώς μπορούν οι εκπαιδευτές να κάνουν τα μαθησιακά τους περιβάλλοντα να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πολιτισμικές ανάγκες.


     1. Γνωρίστε τους μαθητές σας

     Το να γνωρίσετε τους μαθητές σας έχει καθοριστική σημασία στον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάσετε και θα υλοποιήσετε το πρόγραμμα μαθημάτων σας. Ως εκπαιδευτές, θα πρέπει να κατανοείτε τις συμπεριφορές, το υπόβαθρο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σας για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε σε αυτές.

     Ένας αποτελεσματικός τρόπος να μάθετε πράγματα για τους μαθητές σας είναι να σπάσετε τον πάγο από τις πρώτες συναντήσεις στην τάξη. Μπορείτε να το πετύχετε αυτό με σύντομες ερωτήσεις με τη μορφή ερωτηματολογίων, απλών γραπτών ερωτήσεων, συνεντεύξεων ή ερωτήσεων που μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να είναι ολοένα και πιο σύνθετες ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το τι αρέσει και τι δεν αρέσει στους μαθητές, τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τις εξωσχολικές τους υποχρεώσεις και ιδιαίτερα τις απόψεις τους για τα μαθήματα ή/και τους εκπαιδευτές που θεωρούν ότι λειτουργούν αποτελεσματική ή μη αποτελεσματικά.

     Πολύ συχνά, οι μαθητές θα μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες που τους επηρέασαν βαθιά. Λαμβάνοντας αυτού του είδους τις πληροφορίες, οι εκπαιδευτές μπορούν να εκπληρώσουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών τους. Με το να ρωτάτε τακτικά τι κάνουν οι μαθητές στην τάξη σας, μπορείτε να παραμένετε ενημερωμένοι για την κατάστασή τους.

     Ορισμένες φορές, μπορεί να αλλάξουν οι καταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου ή ενός σχολικού έτους. Οι μαθητές μπορεί να καταλήξουν άστεγοι, να πρέπει να διαχειριστούν ένα νέο γάμο ή ένα διαζύγιο των γονιών τους, ή δικές τους περιστάσεις που αλλάζουν τη ζωή τους. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε γι’αυτούς, τόσο καλύτερα μπορούμε να καταλάβουμε την κατάστασή τους και να τους βοηθήσουμε.

     2. Να έχετε επίγνωση των δικών σας προκαταλήψεων

     Οι προκαταλήψεις μπορεί να υπάρχουν σε πολλές μορφές και συχνά προέρχονται από εσωτερικές μας κοσμοθεωρίες τις οποίες διδαχτήκαμε κατά την παιδική μας ηλικία. Οι πεποιθήσεις και οι προτιμήσεις μας διαμορφώνονται από την εκπαίδευσή μας, την οικογένεια, τους φίλους και τους ομοτίμους μας. Μπορεί να πάρουν πολλές μορφές και να συνδεθούν με τη θρησκεία, το φύλο, τον πολιτισμό, το σχολείο ή κάτι λιγότερο σημαντικό, όπως το φαγητό ή το μέγεθος

     Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι προκαταλήψεις του εκπαιδευτή είναι συχνά αληθινό πρόβλημα.

     Συμβαίνει συχνά ένας μαθητής να θεωρεί ότι ο εκπαιδευτής είναι άδικος ή ότι δεν χρησιμοποιεί τις ίδιες πρακτικές βαθμολόγησης σε όλους τους μαθητές. Η αντίληψη αυτή μπορεί να είναι ή να μην είναι ακριβής, αλλά η επίγνωση των προκαταλήψεών σας μπορεί να επηρεάσει τις παιδαγωγικές σας αποφάσεις. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτές μπορεί να έχουν μειωμένες προσδοκίες με βάση τον πολιτισμό ή/και το χρώμα ενός μαθητή σε μια κοινότητα στην οποία κυριαρχεί το λευκό χρώμα δέρματος και η μεσαία τάξη.

     Οι ασυνείδητες προκαταλήψεις μπορεί επίσης να συμβάλουν σε προβληματικό τρόπο σκέψης. Για παράδειγμα, οι ασυνείδητες προκαταλήψεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ένας εκπαιδευτής να νομίζει ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αριστεύσουν στα μαθηματικά ή ότι οι εσωστρεφείς, ήσυχοι μαθητές δεν κατανοούν το μάθημα επειδή δεν συμμετέχουν πολύ. Το να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι όλοι έχουμε προκαταλήψεις δεν θα τις αλλάξει. Μπορεί όμως να μας βοηθήσει να λάβουμε πιο συνειδητοποιημένες αποφάσεις και να δώσουμε σημασία στις διαφορές των διάφορων οπτικών, ώστε να μην διαιωνίζουμε την ανισότητα.

     3. Αλλάξτε την παιδαγωγική σας μέθοδο και το πρόγραμμα μαθημάτων

     Οι εκπαιδευτές εξετάζουν πλέον με περισσότερη ενσυνειδητότητα το πώς μπορούν να παραδώσουν μαθήματα που ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές ανάγκες λόγω της σημαντικής ανάγκης που προέκυψε αυτούς τους μεταβαλλόμενους καιρούς. Ενώ κάποιοι αρχίζουν να προσπαθούν να φέρουν ουσιαστικές αλλαγές, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτές για να αλλάξουν τόσο το πρόγραμμα μαθημάτων όσο και τις παιδαγωγικές πρακτικές.

      

     Πολλές και διαφορετικές στρατηγικές μπορούν να υλοποιηθούν στο πρόγραμμα μαθημάτων, σε τρεις τομείς: το περιεχόμενο των μαθημάτων, τη μεθοδολογία και την αξιολόγηση.

     3.1 Πολιτισμικό περιεχόμενο μαθημάτων

     Αρχικά, ως προς το περιεχόμενο, το υλικό και τα κείμενα ανάγνωσης που χρησιμοποιούνται στην τάξη, αυτά θα πρέπει να αντανακλούν την ποικιλομορφία των μαθητών στην τάξη και την ποικιλομορφία των συντελεστών κάθε επιστήμης ή μαθήματος.

     Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν πώς οι επιλογές τους σε κείμενα ανάγνωσης, παραδείγματα, αναλογίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο μπορεί να εμπεριέχουν προκαταλήψεις ή να ενισχύουν τα στερεότυπα.

     Το πρόγραμμα μαθημάτων θα πρέπει επίσης να επανεξεταστεί για να διασφαλιστεί ότι δεν υποκρύπτονται μορφές καταπίεσης. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται στην τάξη θα πρέπει να δημιουργούνται με συνείδηση του αντίκτυπού τους στους μαθητές.

     3.2 Ουσιαστική μεθοδολογία

     Δεύτερον, η παιδαγωγική μέθοδος θα πρέπει να είναι συμπεριληπτική, που σημαίνει ότι οι εργασίες του μαθήματος θα πρέπει να έχουν νόημα για τους μαθητές, να έχουν σχεδιαστεί για να τους ενθαρρύνουν, να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις ανάγκες τους και να τους καλούν σε συνεργασία.

     Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούνται συχνά πολλές τεχνικές ενεργητικής μάθησης. Για παράδειγμα, συζητήσεις, ομαδικές εργασίες, βιωματική μάθηση, συζητήσεις με επιχειρηματολογία, παρουσιάσεις και ομαδικά έργα.

     Οι δραστηριότητες και τα μαθήματα θα πρέπει να παρουσιάζονται με πολλούς τρόπους ώστε να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά στυλ μάθησης των μαθητών. Το να δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να αναστοχαστούν τι έχουν μάθει μπορεί να βοηθήσει να γίνει κατανοητή η πρόοδός τους και οι τομείς που μπορεί να χρειάζονται περισσότερη προσοχή, αλλά επίσης μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και να τους βοηθήσει να τη συνδέσουν με τις δικές τους εμπειρίες ζωής.

     3.3 Αξιολόγηση αξιολογήσεων

     Τέλος, στον τομέα της αξιολόγησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλούς τρόπους αξιολόγησης της μάθησης των μαθητών και της απόκτησης γνώσεων από αυτούς.

     Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καλούνται να μοιραστούν τις γνώσεις τους με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα με παραδοσιακά τεστ και γρήγορες ασκήσεις, ασκήσεις για το σπίτι, απαντήσεις σε ερωτήσεις στην τάξη, ομαδικές συζητήσεις και αληθινές αξιολογήσεις όπως συνεντεύξεις για την ιστορία της ζωής τους ή προσωπικές ιστορίες που δείχνουν την μάθησή τους.

     Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν βαθμολογικές μονάδες με αρκετούς τρόπους, όχι μόνο με τα διαγωνίσματα και τις τελικές εξετάσεις. Τέλος, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αναφέρουν το σκοπό των εργασιών και των δραστηριοτήτων, καθώς και τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν μέσω αυτών.

     4. Να σέβεστε και να ενισχύετε τον πολιτισμό των μαθητών

     Κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια προσέρχεται στην τάξη με ένα σύνολο συμπεριφορών, πεποιθήσεων και χαρακτηριστικών που τον/την κάνουν μοναδικό/ή. Μαζί με αυτά, έρχονται και τα συστήματα αξιών, οι γλώσσες, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και ο τρόπος ζωής που συμβάλλουν επίσης στην ατομική ταυτότητα. Δίνοντας σημασία στον πολιτισμό κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας, συμβάλλουμε στην αντίληψη του εαυτού τους, που με τη σειρά της επηρεάζει την εκπαιδευτική τους επιτυχία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτές μπορούν να ενσωματώσουν τον πολιτισμό στην τάξη.

      

     Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ακούνε αποτελεσματικά και ο εκπαιδευτής μπορεί να το δείξει αυτό με παραδείγματα καλών δεξιοτήτων ακρόασης. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες να μοιραστούν τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις οπτικές τους. Θα πρέπει να διδάσκονται να λαμβάνουν και να δέχονται αυτές τις πληροφορίες, τιμώντας παράλληλα τις διαφορές των συμμαθητών τους. Θα πρέπει να ενσωματωθούν στα μαθήματα δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης που να δίνουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να τιμήσουν τον ίδιο τους τον πολιτισμό και τον πολιτισμό των άλλων.

      

     Οι διδακτικές μέθοδοι και οι διδακτικές πρακτικές είναι ένας άλλος τρόπος να υποστηρίξουμε και να δείξουμε εκτίμηση στον πολιτισμό και τη γλώσσα ενός μαθητή. Επιλέξτε κείμενα, βίντεο, ποιήματα, τραγούδια και άλλο υλικό, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα δουν και θα ακούσουν ανθρώπους που μοιάζουν με αυτούς. Ένας άλλος τρόπος να ενσωματώσετε τον πολιτισμό των μαθητών σας είναι να καλέσετε στην τάξη ομιλητές ή να συμμετάσχετε σε μια διαδικτυακή εκδήλωση. Αφιερώστε χρόνο στο να κατανοήσετε τους μαθητές σας, ώστε να μπορέσετε να διδάξετε σε διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και ενδιαφέροντα.

     5. Ενσωματώστε την οικογένεια και την κοινότητα

     Για να ανταποκριθεί μια τάξη καλύτερα στις πολιτισμικές ανάγκες χρειάζεται η συμμετοχή των οικογενειών και των κοινοτήτων στην εκπαιδευτική ζωή των εκπαιδευόμενων. Έρευνες έχουν δείξει μεταξύ άλλων ότι όταν συμμετέχουν οι γονείς και οι κοινότητες, οι εκπαιδευόμενοι είναι πιο πιθανό να παρακολουθούν το σχολείο τακτικά, να ολοκληρώνουν τις ασκήσεις στο σπίτι και να παίρνουν καλύτερους βαθμούς. Η συμμετοχή μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους, όπως με την ανατροφή, την επικοινωνία, τον εθελοντισμό, τη μάθηση στο σπίτι, τη λήψη αποφάσεων και τη συνεργασία με την κοινότητα.

      

     Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επικοινωνούν με τις οικογένειες, όχι μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα με ένα μάθημα, αλλά και όταν προκύπτει κάτι θετικό. Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία με τις οικογένειες μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και στην ανάπτυξη και καλλιέργεια μιας σχέσης που δίνει στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις και να μάθουν περισσότερα για τους μαθητές τους.

      

     Η ανοιχτή συμπεριφορά πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου και η ενημέρωση των γονιών για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας μπορεί να βοηθήσουν πολύ. Οι εκπαιδευτές μπορούν ακόμα και να καλέσουν τους γονείς να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για τα ενδιαφέροντα ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τους μαθητές τους. Πολλά σχολεία φροντίζουν επίσης να διαθέτουν διερμηνείς για τις οικογένειες και διευκολύνσεις μεταφοράς για να τους δώσουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις σχολικές συναντήσεις και εκδηλώσεις. Τέλος, το να αφιερώνετε χρόνο σε αυθόρμητες συζητήσεις και ερωτήσεις για την κατάστασή τους θα έδινε στις οικογένειες τη δυνατότητα να νιώθουν πιο άνετα και ότι συμπεριλαμβάνονται.


     • 📝 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ και ΥΛΙΚΟ με ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ

      Not published to students
      Current
     • 🏁 Τεστ

      Not published to students
      Current

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό για να κάνετε το κουίζ, μπορείτε να το βρείτε ανοίγοντας το αρχείο PDF που βρίσκεται στην ενότητα «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ και ΥΛΙΚΟ με ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ»

      • Quiz
       Available but not shown on course page
       Not published to students

     Course Dashboard