• Въведение

  Not published to students
  Current


  Проектно-базираното обучение (PBL) е подход към преподаването, при който учениците са напълно потопени в процеса на обучение. Този модул предоставя съществена информация и насоки за разработване и провеждане на ПБО програми, като насърчава разбирането за това как да се вгради ПБО в образователните програми.

  • 1) Какво е проектно-базирано обучение?

   Not published to students
   Current

   Проектно-базираното обучение (ПБО) е мощен метод на преподаване, който носи много ползи за учениците - от критично мислене през управление на проекти до самоувереност. По същество ПБО е метод на преподаване, при който учениците си сътрудничат с други и "учат чрез правене".

   Обучаемите работят по проект за продължителен период от време - в зависимост от продължителността на образователната програма - който ги ангажира да решат реален проблем или да отговорят на сложен въпрос и да вземат решения чрез използване на различни оценки. В резултат на това учениците придобиват задълбочени знания за съдържанието и развиват основни умения за заетост, като например проучване, критично мислене, сътрудничество, творчество и комуникация. Винаги трябва да се има предвид, че при проектно-базираното обучение учениците са в центъра на учебния процес.

   Сравнение на конвенционалното и проектно-базираното обучение

   При традиционното преподаване преподавателят започва с предаване на информация на учениците и след това представя проблем, който трябва да бъде решен, като се предполага, че предаденото съдържание ще позволи на учениците да разберат и решат проблема. При метода ПБО този ред се променя. Процесът на обучение започва с представянето на проблема, а учащите са тези, които след това трябва да търсят и получават съответната информация, за да разберат и решат проблема. Обучителят променя ролята си и вече не е предавател на информация, а насочва учащите да разберат проблема и да намерят решения.

   Проектно-базирано обучение срещу изпълнение на проект

   Често терминът "проектно-базирано обучение" се разбира погрешно и е важно да се отбележи, че простото възлагане на проекти е много по-различно от ПБО. Проектите могат да представляват набор от задачи, които могат да се изпълняват у дома или в класната стая, бързо или с течение на времето. Проектно-базираното обучение също включва проекти, но при тях фокусът е по-скоро върху процеса на учене и взаимодействието между ученика и партньора, отколкото върху самия краен продукт. (Макдоналд, 2019).

   В таблицата по-долу, публикувана от Института за образование "Бък", са обобщени основните разлики между изпълнението на проекти и проектно-базираното обучение:


   Основни предимства на проектно-базираното обучение

   Вместо краткотрайно запаметяване, проектно-базираното обучение дава възможност на учениците да се ангажират задълбочено с целевото съдържание, като по този начин постигат дългосрочно запаметяване. ПБО им позволява да видят как множество стандарти и умения работят заедно в реални ситуации. Някои от основните ползи от ПБО за учениците включват:

   • Повишаване на мотивацията: въз основа на проучвания учениците, участващи в проектно-базирано обучение, показват повишена посещаемост и подобрено отношение към ученето. Преподавателите по проектно обучение често съобщават, че учениците са склонни да отделят допълнително време или усилия за даден проект (Thomas, 2000).
   • Приятно преподаване и учене: ПБО ангажира учениците и преподавателите в работата им, което насърчава работата в екип и лидерските умения.
   • Усъвършенстване на мисленето от висок порядък: проектно-базираното обучение дава възможност на учениците да развият сложни мисловни умения, като например решаване на проблеми и вземане на решения в рамките на проект. (SRI, 2000 г., Thomas, 1998 г.)
   • Засилено сътрудничество: много проекти зависят от съвместната работа на учениците в учебни групи. Когнитивните теории предполагат, че ученето е социален феномен и учениците учат повече в среда на сътрудничество.
   • Растеж на самостоятелността: работата по проекти включва ученици, които изпълняват сложни задачи, които им помагат да развият умения за организация, управление на времето и самостоятелност.
   • Устойчивост: учениците се научават да се справят по-ефективно с препятствията, когато работят по даден проект, като често се учат от неуспехите и правят корекции, докато не са доволни от работата си.
   • Ползи за всички ученици: учениците, които имат най-голяма полза от проектно-базираното обучение, обикновено са тези, за които традиционните методи и подходи не са ефективни (SRI, 2000 г.). При проектно-базираното обучение труднодостъпните преди това ученици започват да участват в часовете. Достъпът до широк спектър от възможности за учене в класната стая осигурява стратегия за ангажиране на културно разнообразни учащи (Railsback, 2002).

   Резултати от проектно-базираното обучение

   Проучванията показват, че учениците, обучавани чрез проектно-базирано обучение, по-добре запаметяват съдържанието в дългосрочен план. Също така, те показват по-добри резултати на тестовете, подобрени умения за решаване на проблеми, сътрудничество и по-положително отношение към ученето (Vega, 2012).

   Проектно-базираното обучение може да доведе до различни резултати за учениците, които могат да варират в зависимост от естеството на проекта. Ето някои от най-често срещаните учебни цели:

   • Учениците се запознават с управлението на проекти: Един от най-разпространените начини за развиване на това умение у учениците е да им се възложи професионален проект.
   • Учениците стават по-независими: Разработвайки и вземайки самостоятелно решения по проектите си, учениците стават по-отговорни, по-отворени и иновативни.
   • Те са по-ангажирани с учебния процес: Те са независими в работата си, така че трябва сами да определят контролните си точки и да мислят нестандартно.
   • Учениците правят връзки между идеите: Използването на междупредметни проекти, които включват различни области на съдържанието, усложнява планирането и го прави по-задълбочено от академична гледна точка.


   • 2) Прилагане на PBL

    Not published to students
    Current

    "Кажи ми и ще забравя. Покажи ми и ще запомня. Накарай ме да участвам и ще разбера." - китайска поговорка

    Как да прилагаме проектно-базираното обучение?

    1. Започнете с основния въпрос. Той трябва да бъде предизвикателна тема от реалния свят, която да вдъхнови учениците да бъдат любопитни, креативни и мотивирани.

    2. Изготвяне на план за проекта. Учениците трябва да участват в планирането или да им бъде предоставена пълна самостоятелност при планирането.

    3. Създайте график. При изготвянето на графика учителите трябва да бъдат гъвкави и да имат предвид, че твърде кратките срокове могат да бъдат стресиращи и да имат отрицателен ефект върху учениците.

    4. Следете редовно напредъка на учениците. Учителите трябва да вдъхват

    любов към ученето и любопитство. При поискване от страна на учениците учителите трябва да оказват помощ, да дават съвети и да се съобразяват с индивидуалните им потребности.

    5. Оценка на резултата. Позволете както самооценка, така и оценка от учителя.

    6. Оценете опита. Обсъдете с учениците какво е минало добре и какво трябва да се подобри в бъдеще. Споделете идеи, които ще доведат до нови проекти и нови въпроси.

    Елементи на проектния дизайн

    Макар че параметрите и определенията за проект могат да бъдат много разнообразни в зависимост от училищата, учителите и учениците, "проектно-базираното обучение" обикновено се свързва с иновативното учене чрез преживяване или откривателското учене. ПБО осигурява на учениците задълбочени и обширни знания за съдържанието, развитие на критичното мислене, формиране на творчески способности и подобряване на уменията за работа в екип.

    Проектният дизайн обикновено има седем основни елемента:

    Предизвикателен проблем: проектът трябва да представлява действителен значим проблем, който трябва да бъде решен или изследван, или въпрос, на който трябва да се отговори, подходящ за нуждите и квалификацията на учениците. Темата на проекта трябва да предизвиква учениците да откриват и прилагат реални знания. Когато разработват самия проект, учителите се съветват да определят централния проблем с въпрос, който е удобен за учениците.2


    Устойчиво проучване: Учениците следва да направят проучване, което е по-задълбочено
    от това просто да прочетат или проверят нещо. Проектът обикновено е дългосрочен и финализирането му трябва да отнеме повече от няколко дни. В този процес учениците ще трябва да си поставят правилните въпроси, да открият най-точните източници и да дадат отговори, като приложат новопридобитата информация. Проектите могат да изискват различни изследователски методи - както традиционни проучвания, така и по-реални, като експерименти и интервюта.


    Автентичност: Автентичността улеснява мотивацията на учениците за изследване и учене. Проектът може да обхваща истински контекст, като например предизвикателства и ситуации от реалния свят; или да включва автентичен процес, задачи и инструменти. Проблемът може също така да има реално въздействие върху другите или да създава нещо с реална полезност за хората. Също така, проектът може да се отнася до лични проблеми, интереси и въпроси от живота на учениците.


    Гласът и изборът на учениците: Учениците вземат решенията за проекта, включително как работят и какво създават, и изразяват собствените си идеи. По този начин се създава чувство за собственост и учениците се вдъхновяват да работят по-усърдно. Полезно би било да се позволи на учениците да бъдат автономни по отношение на разпределението на работното натоварване, задачите и ролите; ресурсите и инструментите; въпросите, които генерират, и общия формат на работата им.
    Размисъл: Учениците се учат не само от опита си, но и от отразяването му. В хода на разработването на проекта учениците се насърчават да разсъждават върху обучението, ефективността на своите проучвания и дейности по проекта. За разлика от тях учителите трябва да проучат качеството на работата на учениците, всички възникнали пречки и стратегиите за тяхното преодоляване. Като разсъждават върху работата си, учениците могат да задълбочат знанията си и да измислят как да ги приложат другаде, извън проекта и училището. Нещо повече, този процес позволява на учениците да развият умения за бъдещата си работа.


    Критика и преразглеждане: Учениците получават конструктивна обратна връзка, за да подобрят своя процес и крайния продукт; те могат също така да дават критични мнения за работата на други ученици.


    Обществен продукт: Накрая учениците представят работата си по проекта, като я споделят и обясняват съдържанието ѝ пред обществеността извън класната стая. Когато представят проекта пред класа, учениците са склонни да не го приемат достатъчно сериозно. Ако обаче бъде представен пред обществеността, целите им са по-високи и те ще положат повече усилия за него.

    Сценарий на проекта

    Сценариите на ефективните проекти могат да се различават. Някои от тях могат да обхващат и нуждите на конкретна общност. Проектите могат да бъдат и междупредметни, което позволява на учениците да видят как знанията и уменията са свързани на работното място. Тези проекти изискват предварително планиране и екипна работа между учителите, но могат да си заслужават. Основният аспект на всеки сценарий на проект е идеята да е смислена, предизвикателна и автентична. Ето някои примери за сценарии на проекти:

    • Разработване на бюлетин или уебсайт по конкретен въпрос
    • Проектиране и планиране на събитие в общността
    • Провеждане на проучване
    • Създаване на работна тетрадка за учениците
    • Подготвяне на изложба за музей чрез създаване на аудиокасети, видеокасети, снимки и брошури

    Оценяване на проектно-базираното обучение

    Оценяването е възможност за учениците да видят собствения си напредък, да си поставят бъдещи цели и да определят следващите стъпки. По време на процеса те оценяват качеството на своя продукт, разсъждават върху процеса и определят степента на усвояване на стандартите. Оценяването измерва доколко учениците са постигнали целите на обучението. Ако целите на обучението са определени преди започването на проекта, и учителите, и учениците ще разберат по-добре какво трябва да се научи и как да се оцени ученето.

    Самооценката има укрепващ ефект върху учениците, тъй като те виждат, че тя е резултат от техния труд, вместо да я приписват на учителя. Те стават по-самостоятелни и независими, защото постоянно следят собствения си напредък.

    Оценяването на проектно-базираното обучение от страна на учителите може да се извърши в две различни форми - обобщаващо и формиращо оценяване.

    Обобщаващото оценяване обикновено се отнася до оценката на компетентностите на учениците въз основа на показателите за компетентност, включени в плана на урока.

    Формиращото оценяване се формулира по отношение на етапите на учебния процес - планиране, изпълнение, отчитане и т.н. Формиращото оценяване помага на учениците да вземат информирани решения за своето учене и позволява на учителите да коригират обучението си, за да окажат по-добра подкрепа на учениците по време на процеса на проектно-базирано обучение. При формиращото оценяване учениците се насърчават да разсъждават върху своето обучение и неговата значимост за целите и усилията им, да идентифицират нови идеи за изследване и да определят нови учебни цели.

    При формиращото оценяване учителите се съветват да поддържат повече лични контакти с отделни ученици и малки групи, тъй като те поемат отговорност за проекта. Една от полезните стратегии е учениците да бъдат помолени да създадат и използват графични организатори, за да осигурят осезаеми артефакти, които да улеснят разговора, изясняването, размишлението и да направят мисленето им видимо. Графичните организатори са мощни инструменти, който подпомага идеите и проучванията на учениците. За да се гарантира, че учениците имат задълбочени знания и разбиране на съдържанието, учителите могат да проведат кратки тестове върху съдържанието.

    • 📝 УПРАЖНЕНИЯ и МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

     Not published to students
     Current
    • 🏁 ТЕСТ

     Not published to students
     Current
     • Quiz
      Available but not shown on course page
      Not published to students

    Course Dashboard