Един от очакваните резултати от образованието е постоянното учене. За тази цел в класните стаи се използват различни методи на преподаване, но се изпробват и други среди за учене. По-специално, сред методите на преподаване на преден план излизат обучението, ориентирано към ученика, и индивидуалното обучение. По-конкретно, след развитието на интернет технологиите, учебните среди се изместват от обучение лице в лице към виртуално и дистанционно обучение. Един от методите за дистанционно обучение е така наречената обърната класна стая.
В следващия модул ще бъде разгледана темата за "обърнатата класна стая", като ще откриете какво представлява обърнатата класна стая, кои са четирите стълба на F-L-I-P, кога, къде и защо е измислена обърнатата класна стая, какви са нейните предимства и недостатъци, как може да се използва най-добре и как се сравнява с други подходи за обучение.
Проектно-базираното обучение (PBL) е подход към преподаването, при който учениците са напълно потопени в процеса на обучение. Този модул предоставя съществена информация и насоки за разработване и провеждане на ПБО програми, като насърчава разбирането за това как да се вгради ПБО в образователните програми.
Две от най-важните умения през 21-ви век са умението да се учим и умението да приемаме различни гледни точки, за да намираме здравословни решения както на конфликти, така и на проблеми като цяло. Тук се включват паметта, въображението и логическото мислене като едни от най-ценните инструменти, които всеки успешен професионалист трябва да развива. Този модул предлага набор от теоретични концепции и практически инструменти, предназначени да обогатят вашия преподавателски опит, както и личните ви познания.
Всички сме имали преживявания, в които сме се чувствали изслушани и разбрани, както и такива, в които сме се чувствали неразбрани и дори пренебрегнати - като цяло, когато се чувстваме изслушани, сме по-малко ядосани, стресирани и по-отворени за разрешаване на проблеми, отколкото когато се чувстваме неразбрани. Чувството, че сте чути и разбрани, също така развива доверието и грижите между хората. Комуникацията е градивен елемент на всички наши взаимоотношения, включително и на взаимоотношенията с членовете на семейството. Основната цел на семейното общуване е да се разберат взаимодействията в семейството и моделът на поведение на членовете на семейството при различни обстоятелства. Откритото и честно общуване създава атмосфера, която позволява на членовете на семейството да изразяват своите различия, както и любовта и възхищението си един към друг. То също така помага да се разберат чувствата на другия. В следващия модул ще бъде разгледана темата за общуването в семейството, като ще бъдат открити определението за общуване и 8-те компонента на общуването, общуването между членовете на семейството, 4-те вида семейно общуване, значението на невербалното общуване, значението на качественото общуване в ежедневни ситуации и между членовете на семейството, причините за подобряване на уменията за общуване, влиянието на технологиите върху общуването в семейството и съвети за добро общуване, включително характеристиките на активното слушане.
Хората често смятат, че креативността е присъща само за предмети като изкуство и драма, и пренебрегват значението й в областите на науката, социалните науки и неформалното обучение за придобиване на професионални и житейски умения. В днешния постмодерен свят промяната е единственото сигурно нещо и развитието на креативните способности може да бъде ключът към справянето с несигурността.  Усвояването на креативното мислене е полезно средство, чрез което възрастните учащи се могат да подобрят способностите си и да се ориентират в заобикалящия ги свят (Kuan, 2012). Преподавателите на възрастни се намират в забележителна позиция за насърчаването на креативното мислене в класната стая, подпомагайки обучаващите се мислят нестандартно и извън кутията, както и да генерират и съчетават различни идеи.
Образованието и ученето винаги се стремят към усъвършенстване - това е причината традиционните модели на обучение да се надграждат с компоненти на интерактивното обучение, онлайн инструменти за обучение и социални медии. Интерактивното обучение е цялостна методология, която включва както онлайн, така и офлайн компоненти, които заедно, с помощта на онлайн инструменти за обучение и социални медии, създават пълноценно образователно преживяване.
В следващия модул ще бъдат разгледани темите за онлайн обучението, ИКТ (информационни и комуникационни технологии), TПЗС (технологични педагогически знания за съдържанието), инструменти за онлайн обучение и най-добри практики за прилагането им в класните стаи.
Когато сте преподавали нещо, нормално е да желаете да знаете колко са научили учениците, на какво ниво са и какво трябва да подобрят. Поради тази причина ще разгледаме стратегии, които можете да използвате, за да сте сигурни, че учениците ви напредват.
Този модул разглежда ролята на обратната връзка и концепциите за самоконтрол в образованието. Ще разгледаме какво представлява тя, как може да бъде полезна, какви са нейните ограничения и как да я прилагаме.
Културата е сложно явление, което включва променящите се мирогледи, знания, ценности, традиции, вярвания, способности и социални и политически отношения на група хора, които придават смисъл и влияят на техния живот и действия. Това означава, че културата надхвърля видимите и осезаеми аспекти, като например храната или облеклото, и включва по-прикрити поведения, общуване и вярвания. Културата се споделя и усвоява от групи хора, свързани с обща история, местоположение, език, религия или социална класа. Въпреки това тя е многостранна и динамична, така че съществуват различия между отделните индивиди в рамките на културните групи. Следващият модул обяснява значението и актуалността на културно–отговорното преподаване. Освен това са представени важни ключови моменти за прилагане в практиката.